WJ-K Fotografie WJ-K Fotografie
home>Albums>HDR - UrbEx>HDR - Junkyard
Truck TATRA 148 HDR High Dynamic Range trein train chemin de fer Junkyard urbex urban scrapyard oldtimer junk rommel clutter desordre decay vervallen abandoned abondonne trash
Full size:

Junkyard

De Tatra 148 was een vrachtwagen die in Tsjecho-Slowakije werd geproduceerd door het bedrijf Tatra.

Width: 5496 x Height: 3670
File size: 14.1 MB
Color profile: Adobe RGB (1998)
ISO: 100